งานวิจัยเกี่ยวกับผลการรักษา (Research Article)

The vascular characteristics of melasma

En Hyung Kim, You Chan Kim, Eun-So Lee, Hee Young Kang
Department of Dermatology, Ajou University School of Medicine, 5 Wonchon-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon 443-721, South Korea