เพราะความซับซ้อนและแตกต่าง การปฏิบัติดูแลจึงต้องเป็นแบบเฉพาะรายบุคค

read more